Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy FonFon, dostępny pod adresem  internetowym fonfon.pl ​ prowadzony jest przez Katarzynę Bruch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Katarzyna Bruch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra  właściwego ds. gospodarki, NIP 7842221610 REGON 300766419.

§ 2 

Definicje

 1. Konsument ​ ­ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową. 
 2. Sprzedawca ​ ­ osoba fizyczna p​prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Handel i Usługi  Katarzyna Bruch wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP7842221610, REGON 300766419
 3. Klient ​ ­ każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca ​ ­ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym   wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  fonfon.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość ­ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin  ­ niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie ​ ­ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu  lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 9. Konto​  ­ konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 10. Formularz rejestracji ​ ­ formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta. 
 11. Formularz zamówienia​  ­ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 12. Koszyk ​ – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 13. Produkt ​ ­ dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 14. Umowa Sprzedaży​ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też ­ stosowanie do cech Produktu­ umowę o świadczenie  usług i umowę o dzieło.

§ 3 

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w  tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub  niekompatybilnością  Sklepu  internetowego z  infrastrukturą techniczną Klienta.          
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z  postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez  podanie  niezbędnych danych osobowych i adresowych  umożliwiających realizację Zmówienia bez zakładania Konta.

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek)

 

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie                                    następujących danych imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu email.
 2.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.        
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.      
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek  opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:                      

      - Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,                                                                

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności

     - Płatność za pobraniem

      - Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

      - Płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A)

§ 6 

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu  przez  Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w  Sklepie  internetowym.    
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji  następuje poprzez przesłanie przez  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie  składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.  W przypadku wyboru  przez Klienta:                                                                                                       
  1. płatności przelewem albo płatności elektronicznych , Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dni zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie  zostanie anulowane.      
  2. płatności za pobraniem  przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.        
 4.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:                                   
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą  płatniczą ­ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    5.  Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.      
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi  lub  wskazanej przez niego osobie innej  niż przewoźnik.                                                                                              
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.                                                                  
 4. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres mailowy sklepu.

 Możesz pobrać tutaj wzór odstąpienia od umowy.

 

§ 8 

Reklamacja i gwarancja   

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. W przypadku zaistnienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
 3. Reklamacje należy zgłosić mailowa na adres podany na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej  wystąpienia, dane Klienta składającego  reklamację, oraz żądanie Klienta w  związku z wadą towaru.  
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym  terminie, uważa się, że żądanie  Klienta uznał za uzasadnione
 6. Reklamowany towar należy wysłać na adres podany przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej.

 

§ 9 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to  zgodę ­także w celu marketingowym. 
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  

 a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową    lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu  przewoźnikowi  lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora. 

 b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych    Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu  powyższe  płatności w Sklepie internetowym.  

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.    

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw­ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie  Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy  internetowej  ODR dostępnej pod adresem: ​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/​

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl